Regulamin

Postanowienia wstępne
Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego gibbonsklep.pl prowadzonego pod adresem www.gibbonsklep.pl. Operatorem sklepu jest SBrothers z siedzibą w Poznaniu. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Sbrothers, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.gibbonsklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

Informacje o Sprzedawcy
SBrothers Paweł Surma
ul. Szamotulska 26F/16
62-081 Baranowo
NIP: 764-239-93-55
REGON: 301379995
konto bankowe: mBank 94 1140 2004 0000 3502 7944 7957

Przyjmowanie zamówienia
gibbonsklep.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
Złożenie zamówienia w gibbonsklep.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Informacje dotyczące produktów w gibbonsklep.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin (z wyjątkiem sobót i niedziel). Potwierdzenie zamówienia zawiera informację na temat warunków dostawy, terminu i potwierdzenie ceny.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. dane klienta są niepełne lub nieprawidłowe) zostanie ono anulowane.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji mają jedynie charakter informacyjny. Dostępność każdego produktu i jego parametry i aktualne ceny można sprawdzić kontaktując się ze sklepem pod adresem sklep@gibbonsklep.pl przed lub po złożeniu zamówienia.

Jakość produktów i certyfikaty
Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub – w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej – rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*, podstawa prawna:
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami), ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176 z późn. zmianami)

Dokonywanie zmian oraz wycofanie zamówienia
Klient może wycofać lub wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego realizację zamówienia.
Klient może wycofać lub wprowadzić zmiany w zamówieniu e-mailem, pod adresem: sklep@gibbonsklep.pl.

Ceny
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Jeśli cena od momentu złożenia zamówienia wzrośnie lub zmaleje Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu potwierdzenia dalszej realizacji zamówienia. Jeśli Klient nie zaakceptuje nowej ceny zamówienia zostanie anulowane.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

Faktury
Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT.
Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Terminy realizacji zamówień
Zamówiony produkt dostarczany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie* (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), przy czym termin ten jest liczony od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Firma kurierska lub Poczta Polska doręcza przesyłkę w godzinach od 9 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym w zamówieniu adresem pozostawi awizo.
W przypadku wyboru opcji płatności przelewem, wysłanie produktu następuje niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
Przesyłki zagraniczne realizowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

Uszkodzenia przesyłek
Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności, Klient powinien zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane – nie należy przyjmować przesyłki. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub w urzędzie pocztowym oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z gibbonsklep.pl, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

Dokonywanie płatności
gibbonsklep.pl honoruje formy płatności:
a – przekaz/przelew – należy dokonać na rachunek sklepu: mBank 94 1140 2004 0000 3502 7944 7957 po ostatecznym potwierdzeniu przez sklep dostępności, a w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
– płatne przy odbiorze/pobranie – po dokonaniu zakupu należy oczekiwać na potwierdzenie ze strony sklepu dostępności produktu oraz czasu realizacji zamówienia.
W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a”, brak zapłaty za zamówiony (towar) produkt w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

Zwrot zamówionego towaru
Zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.
Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 14 dni (data na liście przewozowym/potwierdzeniu nadania) od daty doręczenia towaru Klientowi.
Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór) oraz na oświadczeniu podać numer rachunku, na jaki ma nastąpić zwrot zapłaty. Oświadczenie może zostać również wysłane na adres mail: sklep@gibbonsklep.pl.
W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
W przypadku gdy Klienta odstępuje od umowy, ale produkt był przez niego używany, pudełku zostało zniszczone etc. (i w każdym innym przypadku, gdy wartość produktu została zmniejszona), Klient ma możliwość zwrotu towaru, jednak zwracana cena zostanie umniejszona o koszty za zmniejszenie wartości towaru. Po otrzymaniu zwrotu towaru Sprzedawca oceni poziom zmniejszenia wartości towaru i przekaże Klientowi informacje nt. wysokości zwrotu. Ocena wskazana w zdaniu poprzedzającym zależy jedynie od Sprzedawcy.

Reklamacje
W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie 2 lat od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji, należy wysłać go do siedziby firmy na adres:
SBrothers 
ul. Szamotulska 26F/16
62-081 Baranowo

z dopiskiem: REKLAMACJA – sklep internetowy.

Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero faktury, a na osobnej kartce opis wady.
Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta.
W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację na adres mailowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu. Możliwa jest też wymiana produktu lub zwrot zapłaty.
W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne), gibbonsklep skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.

Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na gibbonsklep.pl.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@gibbonsklep.pl.
Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży.